Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden gelden de volgende definities: 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;
 
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt
van een afstand.
 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit
Registratie:
Sneakaars
Irislaan 147
2343CJ Oegstgeest
Nederland 

KVK: 78262534
E-mailadres: info@sneakaars.nl


Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.
 
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 
Situaties die niet door deze algemene voorwaarden worden gedekt, moeten worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 
Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten. 
 
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 
de prijs inclusief belastingen;
 
de eventuele kosten van verzending;
 
de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 
of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 
de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 
De termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 
De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het gewone basistarief voor de gebruikte communicatietechniek;

of de overeenkomst na sluiting wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze zij door de consument kan worden geraadpleegd;
 
de wijze waarop de consument, vóór het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst corrigeren;
 
alle andere talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
 
de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 
De minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een uitgebreide transactie.
Facultatief: beschikbare maten, kleuren, type materialen.
 

Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 
1.het bezoekadres van de bedrijfsvestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 
2.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 
3.de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 
4.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 
5.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 
In geval van een duurovereenkomst geldt de bepaling in het vorige lid alleen voor de eerste levering.
 
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten. 
 

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst indien de producten in originele staat zijn met de labels unsealed. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in originele verpakking met labels unsealed aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van een schriftelijk bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 
Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van de producten ten laste van de consument.
 
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds door de ondernemer is ontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending kan worden overlegd.

 
Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 1 tot en met lid 8. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten: 
 
1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument;
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. die snel bederven of verouderen;
5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
6. voor losse kranten en tijdschriften;
7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
8. voor hygiënische producten


Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3. betreffende weddenschappen en loterijen.
 

Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
 
1.zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
2.de consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren. 


Artikel 10 - Naleving en garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 
De garantie is niet van toepassing indien:
De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of aangepast of door derden laten repareren en/of aanpassen;
De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking;
De ontoereikendheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van overheidsvoorschriften die zijn of zullen worden opgelegd met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen. 


Artikel 11 - Levering en uitvoering
Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 
De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 12 - Betaling
Voor zover niet een andere datum is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn, als bedoeld in artikel 6, lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 13 - Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de geschillenbeslechtingsprocedure is onderworpen.
 
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 
Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 14 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het recht van het Verenigd Koninkrijk van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.